O projekcie

Projekt "Lepsza Przyszłość” jest realizowany przez  Fundację Centrum Rozwiązań Biznesowych w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja – konkursy horyzontalne na podstawie umowy podpisanej z Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu.

 

Celem głównym projektu jest aktywizacja społeczna i zawodowa 60 osób (36 K i 24 M) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkujących na terenie woj. dolnośląskiego do 08.2022 r. poprzez realizację zaplanowanych działań w ramach Indywidualnej Ścieżki Reintegracji

 

Szczególnie zapraszamy:

 • osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego,
 • osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi,
 • osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w związku z rewitalizacją obszarów zdegradowanych,
 • osoby korzystające z PO PŻ (Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa)

 

Okres realizacji projektu: od 1 września 2021 r. do 31 sierpnia 2022 r.

Teren realizacji projektu: Całe województwo Dolnośląskie

 

Planowane rezultaty (efekty) do osiągnięcia w projekcie po jego zakończeniu:

 • liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu – 51
 • liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu – 29
 • liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) – 19
 • Liczba osób z niepełnosprawnościami, które osiągnęły postęp w rozumieniu efektywności społecznej – 3
 • Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które osiągnęły postęp w rozumieniu efektywności społecznej (z wyłączeniem osób z niepełnosprawnościami) – 19
 • Liczba osób z niepełnosprawnościami, które osiągnęły postęp w rozumieniu efektywności zatrudnieniowej – 2
 • Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które osiągnęły postęp w rozumieniu efektywności zatrudnieniowej (z wyłączeniem osób z niepełnosprawnościami) - 17

 

Plakat promocyjny projektu do pobrania tutaj

Plakat unijny projektu do pobrania tutaj

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Script logo